กรมชลประทานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ กรมชลประทาน ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร ถนนทรงสวัสดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 เพื่อน้อมนำไปถวาย ณ วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร โดยมียอดเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคถวายทั้งสิ้น 3,978,684.66 บาท อนึ่ง วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ตั้งอยู่ที่แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ทั้งวัด แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง พระราชทานนามว่า “วัดเกาะแก้วลังการาม” ต่อมาในสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่อีกครั้ง แล้วเปลี่ยนนามวัดใหม่เป็นวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร จนถึงปัจจุบัน