การแข่งขัน “การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม Thailand GreenMech Contest 2018”

นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานการแข่งขัน “การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม Thailand GreenMech Contest 2018” ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยประทานรางวัลพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ Westgate Hall ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

นายพีระ รัตนวิจิตร กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้เพื่อคัดเลือกตัวแทนจากประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ “2018 GreenMech World and Taiwan Contests” ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ National Chung Hsing University เมืองไทยจง ประเทศไต้หวัน

ขอชื่นชมในความตั้งใจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ที่ได้ให้ความสำคัญต่อสถานการณ์ของโลกปัจจุบันในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ทำให้โอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากรการศึกษาต้องมีการปรับตัวอย่างสม่ำเสมอให้ทันกับเหตุการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

ทั้งนี้ โอกาสทางการศึกษาของเยาวชนรุ่นใหม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก มีการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มทักษะและการเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอนให้มีความเข้าใจง่ายขึ้น ส่งเสริมพัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นเชิงนวัตกรรมในอนาคต

การแข่งขันออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี Thailand Green Mech Contest 2018 นี้ นอกจากจะทำให้นักเรียนตื่นตัวในด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แล้ว ยังเป็นการฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักประยุกต์วิทยาศาสตร์ในการพัฒนาสร้างอุปกรณ์หรือระบบที่ช่วยกู้ภัยต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้จักเรียนรู้ในการทำงานร่วมกัน รวมทั้งทำให้เกิดจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่สำคัญยิ่งของการพัฒนาประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมสนับสนุนการแข่งขันออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม Thailand Green Mech contest 2018

ข้อมูลจาก เว็บไซต์รัฐบาลไทย