กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนนโยบายตลาดนำการเกษตร ดันกลุ่มผักแปลงใหญ่ลำพูนส่งห้าง Modern trade

กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัยตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน เชื่อมโยงห้าง Tesco Lotus สร้างงานสร้างรายได้ตามนโยบายตลาดนำการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า การเชื่อมโยงเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักกับห้าง Modern trade นับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและชุมชน ตามแนวนโยบายตลาดนำการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฯ ได้มุ่งเน้นความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการผลิตและการตลาด รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ เมื่อทราบความต้องการของตลาดแล้ว จึงนำมาวางแผนให้เกษตรกรผลิต ทำให้เกษตรกรลดความเสี่ยงจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เพราะมีตลาดรองรับแน่นอน พร้อมกำชับการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ต้องเร่งสร้างการรับรู้ถึงคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มความต้องการ (Demand) ให้แก่ผู้บริโภคได้รับทราบด้วย

ด้านนายอภิรักษ์ หลักชัยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมฯ ได้ร่วมกับ นางสาวกังสดาล ชัยยศ เกษตรอำเภอเมืองลำพูน และตัวแทนจากบริษัท Tesco Lotus ในการจัดการพืชผักสด ณ สถานที่ผลิตอาหาร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เลขที่ 51-2-01762 ภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัยตำบลอุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน ซึ่งพัฒนาจากกลุ่มส่งเสริมแปลงใหญ่พืชผักตำบลอุโมงค์ จำนวนสมาชิก 33 ราย พื้นที่ปลูกผัก 107 ไร่ 3 งาน ผลิตพืชผัก เช่น กวางตุ้ง คะน้า ผักกาดหอม สะระแหน่ กะเพรา โหระพา ขึ้นฉ่าย ผักชี พริกต่าง ๆ มะเขือต่าง ๆ มะละกอดิบ มะนาว และพืชผักต่าง ๆ ตามฤดูกาล ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน กรมส่งเสริมการเกษตร บริหารจัดการโดยสมาชิกกลุ่มฯ จัดส่งผลผลิตให้บริษัท Tesco Lotus เพื่อกระจายสินค้าดังกล่าว จากสถานที่รวบรวมสินค้าของบริษัท ณ ศูนย์กระจายสินค้า (DC) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ กระจายสู่ห้างร้านในเครือของ Lotus จำนวน 133 สาขาทั่วเขตภาคเหนือ โดยมีอัตราการส่งผักจำนวน 4-5 ตัน/สัปดาห์ ในเบื้องต้น และรถห้องเย็นมารับสินค้า ณ สถานที่ผลิตอาหาร วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัยตำบลอุโมงค์ใน 5 วัน/สัปดาห์ ซึ่งเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากมือเกษตรกรสู่ผู้บริโภคตามนโยบายตลาดนำการเกษตรของรัฐบาล มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) นโยบายในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรโดยตรงจากเกษตรกร กับ Tesco Lotus เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยมีรายได้มั่นคงตลอดทั้งปีการส่งเสริมสินค้าเกษตรในหลากหลายมิติ ส่งเสริมสินค้าที่มีศักยภาพ มีเอกลักษณ์ เพิ่มช่องทางตลาด ตามแนวทางตลาดนำการเกษตร และการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

****************************

อัจฉรา : ข่าว, ตุลาคม 2562, กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร : ข้อมูล