รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานคืนสภาพการเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 และ 40

วันที่ 18 มิ.ย.61 ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานคืนสภาพการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 และการเข้าสู่ระบบประกันสังคมของผู้ประกอบอาชีพอิสระตามมาตรา 40 ตามนโยบายรัฐบาลคุ้มครองของกองทุนประกันสังคมที่สร้างหลักประกันทางสังคมที่เป็นธรรมละเท่าเทียม ให้สามรถคุ้มครองแรงงานได้อย่างทั่วถึง พร้อมกับเพิ่มและปรับปรุงสิทธิประโยชน์ในทุกกรณี ดูแลผู้ประกอบการอาชีพอิสระให้เข้าถึงระบบหลักประกันสังคมให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง โดยสำนักประกันสังคมได้แก้ไขพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ.2561 สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนไปแล้ว ให้สามรถกลับเป็นผู้ประกันตนได้อีก และตราพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์อัตราการจ่ายเงินสมทบ ประภทของประโยนช์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตนพ.ศ.2561 ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือกให้ได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้น สำหรับจังหวัดนนทบุรีมีสถานประกอบการขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมจำนวน17,117 แห่ง มีผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39,40 จำนวน จำนวน 424,752 ราย

ข่าว : พรหมพร : ส.ปชส.นนทบุรี