ก.แรงงาน สอนเยาวชนด้อยโอกาส เปลี่ยนเป็นพนักงานการท่องเที่ยวและบริการ

กระทรวงแรงงาน จับมือเซ็นทารา พัฒนาเยาวชนด้อยโอกาสทางการศึกษา ปั้นเป็นพนักงานโรงแรมและรีสอร์ท เสริมท่องเที่ยวและบริการ

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายให้กพร. เร่งผลิตกำลังคนภาคการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ และรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตของรัฐบาลอีกด้วย

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่ากพร.จึงได้ร่วมกับกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ดำเนิน “”โครงการ 4 สร้าง สร้างโอกาส สร้างฝัน สร้างอนาคต สร้างอาชีพกับเซ็นทารา” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาต่อจากโรงเรียนประชานุเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนโสตศึกษา รวมถึงนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้พัฒนาความรู้ทักษะฝีมือและเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานด้านบริการและงานโรงแรมเป็นระยะเวลา 6 เดือน (840 ชั่วโมง) และรับเข้าเป็นพนักงานประจำเมื่อจบหลักสูตร ซึ่งเป็นการฝึกโดยผู้ประกอบโดยตรง ทำให้เยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ มีทักษะความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ

หลักสูตรที่ดำเนินการนั้นเป็นหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาพนักงานโรงแรมประกอบด้วยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การปฏิบัติงานครัวและงานผู้ช่วยประกอบอาหาร การปฏิบัติงานด้านแม่บ้านและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานโรงแรม ฝึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยจะเริ่มฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน- 30 กันยายน 2561 ณ หน่วยงานสังกัดกพร.สถาบันและสำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือกระจายฝึกโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราทั้งในกรุงเทพและจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว อาทิ กรุงเทพมหานคร ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี (พัทยา) ตราด (เกาะช้าง) ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) กระบี่ อุดรธานี และพังงา ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2555-2560 ซึ่งสามารถผลิตนักเรียนเป็นพนักงานประจำได้ 515 คน และมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายอีกจำนวน 63 คน ได้ปฏิบัติงานครัว แม่บ้านอีกด้วย สำหรับในปี 2561 มีเยาวชนร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 72 คน ซึ่งคาดว่าจะผ่านการฝึกอบรมและสามารถเข้าทำงานเป็นพนักงานประจำ มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว