บรรยากาศการรับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ใบ สพส.14)

ภาพบรรยากาศการรับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ใบ สพส.14) ณ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เป็นไปอย่างคึกคัก โดยผู้ที่จะเข้ารับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฯได้

1)ต้องเป็นผู้ที่มีใบประกาศนียบัตรด้านการนวด ที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากกรม สบส. เท่านั้น

2)ต้องยื่นขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฯกับกรม สบส.

และ3)มีรายชื่อประกาศในเว็บไซต์ www.thaispa.go.th และ Facebook กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพแล้ว

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 กำหนดให้ผู้ที่จะประกอบอาชีพนวด ต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฯ โดยตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฯไปแล้ว จำนวนกว่า 102,000 คนทั่วประเทศ .