โครงการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ภาคเหนือ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จัดการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน “โครงการเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย” ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี และมอบนโยบายให้ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย ด้านความปลอดภัยทางถนนจาก 17 จังหวัดภาคเหนือที่เข้าร่วมประชุม พร้อมให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบการจัดทำข้อเสนอแผนงานและบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยภายในงาน บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่องการทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนในระยะต่อไป ที่ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่