กรมป่าไม้-ผู้ว่าภูเก็ต ลงตรวจสอบพื้นที่ “หนุนจัดตั้งป่าชุมชนผาหินดำ” ร่วมรักษาป่า 2 หมื่นล้าน

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ท่านอธิบดีกรมป่าไม้ (นายอรรถพล เจริญชันษา) มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน (นางนันทนา บุณยานันต์) พร้อมด้วย นายคณิต รัตนวัฒน์กุล ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สนับสนุนชุมชนบ้านกะรน หมู่ 2 ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ในการจัดตั้งป่าชุมชนผาหินดำ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ป่าชุมชนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประเทศ คือราว 2 หมื่นล้านบาท โดยร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชน จัดทำร่างแผนการจัดการป่าชุมชนผาหินดำ เพื่อเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการนำพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ ไปจัดตั้งป่าชุมชน และร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานป่าชุมชนกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์) ที่ลงสำรวจพื้นที่ป่าชุมชนผาหินดำ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 2 ท่าน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ป้องกันจังหวัด อบจ. และเจ้าหน้าที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ โดยมีกำนันตำบลกะรน (นายวินัย ชิดเชี่ยว) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ,2, 4 และ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ต นำสำรวจพื้นที่

นางนันทนา. บุณณานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน โฆษกกรมป่าไม้ ให้ข้อมูลว่าเมื่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เดินสำรวจพื้นที่ป่าชุมชน เห็นสภาพความสมบูรณ์ ของป่าชุมชนซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพที่น่าสนใจ จึงมอบหมายให้กับชุมชนเสนอแผนการจัดการป่าชุมชนผาหินดำ ประการพิจารณา และได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ เร่งดำเนินการเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินประจำจังหวัดภูเก็ต ประชุมพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 10 พ.ย.62 นี้ เพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอการจัดตั้งป่าชุมชนตามแนวทาง ของกรมป่าไม้ต่อไป พร้อมกับสั่งการให้ อบจ.ภูเก็ต ให้การสนับสนุนการบริหารจัดการป่าชุมชนผาหินตั้ง เพื่อชุมชนได้มีการอนุรักษ์ป่าชุมชนและต้องได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ป่าด้วย

ป่าชุมชนผาหินตั้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านกะรน ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ชุมชนขอจัดตั้งป่าชุมชน เนื้อที่รวม 522 -2-50 ไร่ พื้นที่ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นพื้นที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ 320-2-50 ไร่ ส่วนที่ 2 เป็นพื้นที่ป่า RF ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าคงสภาพที่กันคืนกรมป่าไม้ เนื้อที่ 15 ไร่ ส่วนที่ 3 เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขานาคเกิด เนื้อที่ 187 ไร่ โดยในส่วนที่ 1 ที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบการขอจัดตั้งป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป