สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคชนและโคพื้นเมือง

วันที่ 15-22 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคชนและโคพื้นเมือง จำนวนกว่า 2000 ตัว ในพื้นที่อำเภอสิงหนครและอำเภอสทิงพระ