สรุปรายงานความเสียหายและการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (ด้านปศุสัตว์) ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562

สรุปรายงานความเสียหายและการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (ด้านปศุสัตว์)
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562