ปลัด สธ. เปิดงาน 100 ปีการสาธารณสุขไทย เขตสุขภาพที่ 4 ชูแนวคิด Smart Aging สังคมผู้สูงอายุคุณภาพ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดงาน 100 ปีสาธารณสุขไทย เขตสุขภาพที่ 4 ภายใต้แนวคิด ผู้สูงอายุคุณภาพ Smart Aging ตามยุทธศาสตร์ 3 S ของรัฐบาล รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) ในปี 2564

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดงาน 100 ปี สาธารณสุขไทย เขตสุขภาพที่ 4 ภายใต้แนวคิด “Smart Aging” ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และให้สัมภาษณ์ว่า ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ตั้งแต่ปี 2548 ขณะนี้มีร้อยละ 16 และจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) มีผู้สูงอายุร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมดในปี 2564 โดยได้ร่วมกับ 4 กระทรวงหลัก ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 S คือ Strong : Healthy มีสุขภาพดี Social การมีส่วนร่วมในสังคม และ Security ความมั่นคงปลอดภัย เน้นการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ ให้ผู้สูงอายุมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health literacy และจัดระบบดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการดูแลระยะยาวในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง การดูแลระยะกลางในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และบริการที่เชื่อมโยงโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ตั้งแต่ระบบบริการปฐมภูมิ ทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิกหมอครอบครัว อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ชุมชน จนถึงโรงพยาบาลใหญ่

สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ โดยจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสมาชิกกว่าร้อยคน เป็นต้นแบบกลุ่มผู้สูงอายุเข้มแข็ง มีสุขภาพดี อายุยืน มาร่วมเป็นจิตอาสาช่วยงานในโรงพยาบาล และมีเครือข่ายในหมู่บ้าน ดูแล ช่วยเหลือ และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สูงอายุอื่น ๆ

จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัววัดอินทาราม ซึ่งเป็นคลินิกหมอครอบครัวแห่งแรกของประเทศไทย มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหวิชาชีพ เริ่มดำเนินการปี 2532 พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Care System : ECS)  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านห้องฉุกเฉินตามนโยบายผู้ป่วยหายและรอดตาย การดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ในรถกู้ชีพที่มีการสื่อสารโดยตรงกับห้องฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินร่วมไปรถกู้ชีพช่วยให้ผู้ป่วยปลอดภัยเจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการเตรียมแผนรองรับภัยพิบัติของสถานพยาบาล ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานปลอดภัยและเต็มประสิทธิภาพ