ก.แรงงาน ส่ง 20 ยุวทูต แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น ตามโครงการ IM Japan

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน จัดส่งเยาวชนไทยทั้ง 20 คน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นยุวทูตไทยไปประเทศญี่ปุ่น เป็นตัวแทนทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประสบการณ์ ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศตามโครงการยุวทูตแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น ของ IM Japan

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่ยุวทูตไทยไประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นยุวทูตไทยไปประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 ยุวทูตไทยทุกคน มีความสำคัญต่อประเทศไทย เพราะเป็นตัวแทนที่จะไปทำหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ซึ่งกันและกัน ดังนั้น จึงขอให้ยุวทูตทุกคนได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์นี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน และเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และให้เหมาะสมกับวิถีไทย ขอให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย ชาติไทย และมีศิลปวัฒนธรรมอันดี ขอให้แสดงให้ชาวญี่ปุ่นเห็นถึงความเป็นคนไทย วิถีไทย และชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรมของไทย ด้วยความมั่นใจ และต้องไม่ทิ้งกิริยามารยาทอันดีงามของไทย เช่น การไหว้ การมีมรรยาท รู้จักกาลเทศะ ความเกรงใจ มีสัมมาคารวะ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของคนญี่ปุ่น ขอให้คณะยุวทูตไทยทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดีและมีประโยชน์ สามารถปฏิบัติภารกิจได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้

นางเธียรรัตน์ ฯ กล่าวต่อว่า โครงการยุวทูตแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น ของ IM Japan เริ่มตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบันดำเนินมาแล้ว 6 ครั้ง โดยเป็นการเชิญยุวทูตไทยไปประเทศญี่ปุ่น 4 ครั้ง และส่งยุวทูตญี่ปุ่นมาประเทศไทย 1 ครั้ง และครั้งนี้จะดำเนินโครงการครั้งที่ 7 ส่งยุวทูตจากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่น จำนวน 20 คน ชาย 10 คน หญิง 10 คน โดยคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาจากสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการ IM Japan โดย IM Japan กำหนดคุณสมบัติของนักเรียน/นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เช่น อายุ ไม่เกิน 20 ปี ไม่เคยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นมาก่อน มีความสนใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่น พร้อมที่จะเรียนรู้และมีศักยภาพที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดย IM Japan รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่ง IM Japan ได้มอบหมายให้กรมการจัดหางาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเป็นผู้คัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 4 คน และคัดเลือกสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการ  IM Japan จำนวน 16 คน ใน 13 จังหวัด มีกำหนดการเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 23 ต.ค. – 2 พ.ย. 62 รวม 10 วัน ซึ่งจะเดินทางในวันพรุ่งนี้ (23 ต.ค.62) โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมการจัดหางาน จำนวน 2 คน เป็นหัวหน้าคณะและผู้ช่วยหัวหน้าคณะดูแลนักเรียน/นักศึกษาที่เป็นยุวทูตไทยไปประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมการจัดหางานได้ส่งยุวทูตไทยไปญี่ปุ่นแล้ว 95 คน และยุวทูตญี่ปุ่นมาประเทศไทยแล้ว 20 คน โดยยุวทูตไทยจะได้เรียนรู้ประสบการณ์และศึกษาดูงานจากสถานที่สำคัญต่าง ๆ และสถานประกอบการตามโครงการ IM Japan อีกด้วย

……………………………………..