สาธิตมอบนโยบายกรมการแพทย์ใช้เทคโนโลยีเพิ่มความแม่นยำตรวจรักษา ประชาชนเข้าถึงบริการ

กระทรวงสาธารณสุข ให้โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์เร่งใช้เทคโนโลยีเพิ่มความแม่นยำในการตรวจและรักษาโรค เพื่อประชาชนเข้าถึงบริการแพทย์เฉพาะทางสะดวกใกล้บ้าน สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย ป้องกันการเจ็บป่วย

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปาฐกถาพิเศษ “ทิศทางการขับเคลื่อนกรมการแพทย์เพื่อสุขภาพของคนไทย” ในพิธีเปิดการสัมมนานโยบายและทิศทางการดำเนินงานกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งเน้นการ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรงทำให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง” นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบบริการ และระบบสุขภาพทางไกลเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้ได้รับบริการอย่างไร้รอยต่อ ลดความแออัดการรอคอย ในโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ 32 แห่ง เช่น การนำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent :  AI) มาช่วยเพิ่มความแม่นยำ ในการวินิจฉัยและรักษาโรค ขณะนี้โรงพยาบาลราชวิถีได้นำ ระบบ AI มาใช้ในการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานเข้าจอประสาทตา พบว่าได้ผลแม่นยำสูงส่งผลดีต่อการรักษาผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการสุขภาพทางไกล (Telehealth Co-creation) กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามารถปรึกษาทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลศูนย์ มีระบบฐานข้อมูลสุขภาพผู้ป่วย ระบบนัดหมาย ประชาชนพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างเท่าเทียม ลดภาระการเดินทาง และลดแออัดในโรงพยาบาล

“ผมพร้อมสนับสนุนให้กรมการแพทย์ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค และพัฒนาระบบบริการให้ประชาชนเข้าถึงการรักษา อำนวยความสะดวกในการรับบริการ เนื่องจากเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจริงๆ” ดร.สาธิตกล่าว

ด้านนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์มีความเชี่ยวชาญสูงในการรักษาโรคที่ยุ่งยากซับซ้อนจึงมีภารกิจสำคัญ คือ การจัดการโรคหลอดเลือดสมอง และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่เป็นสาเหตุการป่วยและเสียชีวิต 2 อันดับแรกของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ ตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมคุณค่า และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางวิชาการและบริการทางการแพทย์ในทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาการแพทย์ของประเทศสู่มาตรฐานสากลอาทิ การพัฒนาทีม Thailand EMT ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน เป็นลำดับที่ 26 ของโลก การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกลุ่มวัย การนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์

ในปีงบประมาณ 2563 มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรอย่างไรร้อยต่อ ลดความแออัดและการรอคอยในโรงพยาบาล โดยเน้นการวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะเพื่อการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้กับประชาชน  สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการและบริการแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการ เช่น แอปพลิเคชันระบบคิว ระบบปรึกษาทางไกล การแพทย์แม่นยำ เป็นต้น

………………………………….