รมว.สธ. รับมอบอาคาร รพ.วัดญาณสังวราราม 2 รองรับประชาชนในพื้นที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบอาคารสิริวัฒนภักดี 2 โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี รองรับการบริการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบอาคารสิริวัฒนภักดี 2 จากคุณเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ที่ได้บริจาคทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง จำนวน 5.7 ล้านบาท เพื่อรองรับพระภิกษุ สามเณรอาพาธ และประชาชนในพื้นที่

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกลกล่าวว่า โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม ตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อให้มีสถานพยาบาลรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชน โดยปี 2531 คุณเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี  ได้บริจาคทุนทรัพย์จัดสร้างตึกสิริวัฒนภักดี หลังที่ 1 สำหรับผู้ป่วยใน และสงฆ์อาพาธ โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงวางศิลาฤกษ์ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ทรงเปิดอาคารสิริวัฒนภักดี ในวันที่ 17 มกราคม 2533 ต่อมาในปี 2537 ได้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกขนาด 30 เตียง โดยงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับอาคารสิริวัฒนภักดี 2 คุณเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี  ได้บริจาคทุนทรัพย์ก่อสร้างมูลค่า 15 ล้านบาท เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นบนเป็นห้องประชุมและสำนักงาน ชั้นล่างเป็นห้องคลอด ห้องพิเศษ และห้องผู้ป่วย 8 เตียง รองรับเป้าหมายการพัฒนาบริการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) ตอบสนองการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ลดภาวะพึ่งพิงที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการจัดบริการฟื้นฟูสุขภาพ โดยให้บริการร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ   ช่วยลดความแออัดจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ให้บริการทั้ง ในโรงพยาบาล และการดูแลต่อเนื่องที่บ้านได้อย่างครอบคลุม ครบวงจรจากทีมหมอครอบครัวและสหวิชาชีพ

ปัจจุบันโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30เตียง ดูแลประชากร 288,934 คน มีบริการตรวจรักษาขั้นปฐมภูมิถึงทุติยภูมิ  บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพและแพทย์ทางเลือก  โรคที่พบ 3 อันดับแรก ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคเบาหวาน โดยปี 2560 มีผู้รับบริการเป็นผู้ป่วยนอก 50,153 ราย รับบริการ 77,521 ครั้ง เป็นผู้ป่วยทั่วไป 45,778 ราย และผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 31,743 ราย เฉลี่ย 300 รายต่อวัน  ผู้ป่วยในจำนวน 1,361 คน อัตราครองเตียงร้อยละ 67