“กรมปศุสัตว์มอบใบประกาศนียบัตรแก่คณะเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จากราชอาณาจักรภูฏานที่ผ่านการศึกษาดูงานด้านห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์นมในประเทศไทย”

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์นมในประเทศไทย สำหรับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จากราชอาณาจักรภูฏาน( Dairy value chain study visits in thailand ) จำนวน 17 ท่าน ในระหว่างวันที่ 14-23 ตุลาคม 2562 โดยกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ได้ต้อนรับและนำคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆได้แก่
1. สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์คจังหวัดลพบุรี
2. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)จังหวัดสระบุรี
3. บริษัทแดรี่โฮม จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
4. สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด จังหวัดราชบุรี
5 สหกรณ์โคนมชะอำ-ห้วยทราย จำกัด จังหวัดเพชรบุรี
6.โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
7. บริษัทพัฒน์กล จำกัด กรุงเทพมหานคร
8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
9. สำรวจการตลาดตามห้างสรรพสินค้าต่างๆในกรุงเทพมหานคร

โดยคณะผู้ดูงานจากภูฎานได้ศึกษาดูงานด้านห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์นมอย่างครบวงจรตั้งแต่ฟาร์มมาตรฐาน,ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบมาตรฐาน,โรงงานแปรรูปน้ำนมโครงการโคสาวทดแทน,โครงการศูนย์ผลิตอาหารสัตว์และจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม ซึ่งแต่ละสถานศึกษาดูงานล้วนมีชื่อเสียงระดับประเทศ โดยได้รับความสนใจในการเรียนรู้ สอบถามข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นอย่างดี ทำให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศได้มากยิ่งขึ้นต่อไปด้วย