ปปง. จับมือ สตช. สถาบันการเงิน และ TELCO ใช้ยาแรงยึดทรัพย์พนันออนไลน์

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 พลตำรวจตรีรมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลซึ่งให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญและเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันปราบปรามการพนันออนไลน์ โดยเฉพาะขณะนี้เป็นช่วงที่มี การแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 นั้น

สำนักงาน ปปง. เล็งเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมกำหนดมาตรการในการปฏิบัติ ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันการเงินทั้ง 36 แห่ง รวมทั้ง TELCO (ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์และ e – money) โดยเบื้องต้น เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมหารือระดับผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติร่วมกันไปแล้ว สำหรับในวันนี้ ( 18 มิถุนายน 2561) ได้มีเชิญระดับผู้ปฏิบัติมาประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความความเข้าใจและความชัดเจน โดยจะได้มีการกำหนดมาตรการในการปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมร่วมกัน ดังนี้

๑. ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ปปง. จะดำเนินการสืบสวนทางไซเบอร์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับการลักลอบการพนันออนไลน์ในทุกมิติ (ในรูปแบบสายตรวจ Cyber และการรวบรวมพยานหลักฐานทางคดี ) โดยจะมีการประสานการปฏิบัติกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติอย่างใกล้ชิด

๒. เมื่อมีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดพนันออนไลน์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะประสานข้อมูลมายังสำนักงาน ปปง. เพื่อใช้มาตรการในการยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด กับผู้ลักลอบเล่นการพนัน ผู้เป็นจ้าของบัญชี เจ้าของเว็ปไซด์ ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันและผู้รับประโยชน์แท้จริงอย่างครบวงจร

๓. สำหรับ สถาบันการเงินทั้ง 36 แห่ง และ TELCO จะมีมาตรการในการเฝ้าระวัง (Monitor) บัญชีต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ และหากตรวจพบบัญชีต้องสงสัยก็จะรายงานไปยังศูนย์ป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์ สำนักงาน ปปง. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบสวนขยายผลในทันที

พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากคดีพนันออนไลน์แล้ว ยังได้มีแนวทางที่จะยกระดับการปฏิบัติและขยายขอบเขตการดำเนินการร่วมกันให้ครอบคลุมทั้ง 26 มูลฐานความผิด และแต่ละหน่วยงานจะได้กำหนด POC ( Person of contact ) เพื่อให้การบูรณาการและการขับเคลื่อนเป็นไปด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพเท่าทันเหตุการณ์

จึงขอฝากเตือนพี่น้องประชาชน รวมถึงนิสิตนักศึกษาและผู้ปกครอง ให้ช่วยเตือนบุตรหลาน ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันออนไลน์โดยเด็ดขาด เพราะนอกจากจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาแล้ว อาจะต้องถูกยึดอายัดทรัพย์สินอย่างจริงจังและหากพี่น้องประชาชนพบเห็นบุคคลใดที่มีพฤติการณ์เกี่ยวกับการพนันออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสมาที่สายด่วน ปปง. 1710 หรือเว็บไซต์ สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th