กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรม ฟันดี สุขภาพดี มินิมาราธอน ครั้งที่ 5 เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

วันที่ 20 ตุลาคม 2562 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ร่วมพิธีเปิดงาน ฟันดี สุขภาพดี มินิมาราธอน ครั้งที่ 5 ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ กรมอนามัย มูลนิธิทันตสาธารณสุข และเครือข่ายวิชาชีพ ได้จัดงาน ฟันนดี สุขภาพดี มินิมาราธอน ครั้งที่ 5 เพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการแก้ปัญหาทันตสุขภาพในกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ รวมถึงเป็นการสร้างกระแสให้ประชาชน เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ อย่างเป็นองค์รวมได้แก่ ออกกำลังกาย โภชนาการที่เหมาะสม และดูแลสุขภาพช่องปาก โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การเภสัชกรรม รวมทั้งภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทคอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จำกัด บริษัทเนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัด และสมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย