สคบ. เปิดทีวีออนไลน์ให้ความรู้ผู้บริโภค

วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (พล.ต.ต. ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท เนชั่นเนล แอกชั่น รีเสริช ไฮเทค จำกัด ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น NOAH ในการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทีวีออนไลน์บนแอพพลิเคชั่น ณ ห้องประชุม ๕ สคบ. การดำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาชนในฐานะผู้บริโภคเป็นภาระกิจหลักที่ สคบ. ต้องเสริมสร้างให้เกิดการรับรู้และตระหนักในสิทธิผู้บริโภคที่ได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายบัญญัติ และรู้ช่องทางการดำเนินการร้องทุกข์เมื่อถูกผู้ประกอบธุรกิจละเมิดสิทธิผู้บริโภค นอกจากนี้ยังต้องให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รู้และเข้าใจในข้อกฎหมายให้สามารถประกอบธุรกิจได้โดยไม่เป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค

ปัจจุบัน สคบ. มีช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น LINE FACEBOOK และ YOUTUBE โดยสคบ.แล้ว การเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางทีวีออนไลน์บนแอพพลิเคชั่น NOAH จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนในฐานะผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจได้อีกช่องทางหนึ่ง