สธ.สร้าง “อสม.” ในเรือนจำ ช่วยดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง

กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ สร้างหลักสูตรอาสาสมัครประจำเรือนจำช่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้น

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนารูปแบบการจัดบริการระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม สปสช. ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ “ดี” ด้วยหัวใจ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข และเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ ได้เตรียมจัดทำหลักสูตรอาสาสมัครในเรือนจำ คัดเลือกผู้ที่มีความประพฤติดี เข้ารับการอบรม ดูแลสุขภาพพี่น้องผู้ต้องขังเบื้องต้นได้ ตั้งเป้าหมายมี อสม.ในเรือนจำครอบคลุมทุกแห่ง คาดว่าหลักสูตรจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้

นายแพทย์สุขุม กล่าวต่อว่า กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การตรวจคัดกรองเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบซี และซิฟิลิสในผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษปล่อยตัว ให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำหรือทันฑสถาน ดูแลสุขภาพผู้ต้องขังด้านโภชนาการ ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พัฒนาการเด็ก สนับสนุนการรักษาเฉพาะทางร่วมกับโรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์และสถานพยาบาลในเครือข่าย และจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลในเรือนจำและโรงพยาบาลในจังหวัด บริหารจัดการครุภัณฑ์พระราชทานร่วมกับสถานพยาบาลในเรือนจำและโรงพยาบาลแม่ข่าย และบูรณาการจัดบริการแพทย์จิตอาสาเพื่อให้บริการผู้ต้องขังในเรือนจำ

……………………….