ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมงานวันอาหารโลก ครั้งที่ 39 (39th World Food Day)

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มอบหมายให้ นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม เป็นผู้แทนร่วมพิธีเนื่องในวันอาหารโลก ครั้งที่ 39 (39th World Food Day) โดยมี นางกุณณ์ทาวี กถิรสาน (Mrs.KUNDHAVI KADIRESAN) ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทนองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและ แปซิฟิก (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) เป็นประธานเปิดงานวันอาหารโลก ครั้งที่ 39 (39th World Food) พร้อมด้วย HON. Mrs. LOSALINE MA’ASI ผู้บรรยายพิเศษ และ Mr.JONG JIN KIM รองผู้แทนเอฟเอโอ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ณ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เลขที่ 39 ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โดย ประเทศไทย เป็นหนึ่งในสมาชิกของ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nation : FAO) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมการผลิตอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัย และให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคของประชากรโลก พร้อมไปกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร โดยประเทศไทยได้รับความสำคัญและความไว้วางใจจากประเทศสมาชิก ยกให้เป็นสถานที่ตั้งของสำนักงานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานกลางจากภาครัฐบาล ได้ประสานงานกับ FAO และสำนักงานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กรุงเทพฯ จัดงานวันอาหารโลก (World Food Day) เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้คนไทยทุกภาคส่วน ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถาบันการเงิน และเกษตรกร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงการส่งเสริมการผลิตอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัย และเพียงพอกับความต้องการบริโภค ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ภายใต้นโยบายของประเทศที่สอดคล้องกับองค์การอาหารและเกษตร ในการแก้ไขปัญหาความยากจน และส่งเสริมให้ประชากรโลกมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประชาชนและผู้ขาดโอกาสจำนวนมาก ที่อาศัยอยู่ในชนบท