ก.แรงงาน รับด่วน เทรนคนครัวบนเรือ ปี 2563

ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครฝึกอบรมคนครัวบนเรือทั่วประเทศ ตลอดปี 2563 กว่า 10 รุ่น

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering) ให้แก่คนครัวบนเรือ เพื่อให้ปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานในกิจการทางทะเล ค.ศ.2006 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้คนครัวบนเรือ ต้องผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองอย่างเช่น กพร. และสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงานด้านการยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว นำรายได้ส่งกลับประเทศ

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า ปีงบประมาณ 2563 ได้มอบหมายให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีความพร้อมทั้งสถานที่และวิทยากร ดำเนินการฝึกอบรม สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ มีระยะเวลาการฝึก 42 ชั่วโมง ปัจจุบันที่ดำเนินการฝึกอบรมแล้วคือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครอบรม จำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 20 คน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 ณ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก (สพร.9พิษณุโลก) และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี (สพร.3 ชลบุรี) กำลังดำเนินการฝึกเช่นกัน สำหรับจังหวัดอื่นๆ ที่มีแผนเปิดฝึก ได้แก่ สพร.6 ขอนแก่น สนพ.ตรัง ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง, สพร.11 สุราษฎร์ธานี และสพร.7 อุบลราชธานี

คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีประสบการณ์การทำงานบนเรือเดินทะเลของรัฐและเอกชน สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือมีสำเนาหนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN BOOK) หรือใบรับรองประสบการณ์การทำงาน หรือใบรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการประกอบอาหารไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
การอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นความปลอดภัยและสุขภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงสุขลักษณะส่วนบุคคลและอาหาร ทักษะการประกอบอาหาร โภชนาการและสุขภาพ การจัดการและการควบคุมดูแลครัว การจัดการของเสียในครัว การวัดและประเมินผล เป็นต้น ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2245 4317 หรือสายด่วน กระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 อธิบดี กพร. กล่าว