กสร. โชว์ผลงานตรวจแรงงานปีงบ 62 ช่วยแรงงานได้สิทธิประโยชน์กว่า 83 ล้านบาท

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โชว์ผลงานการตรวจคุ้มครองแรงงานในปีงบประมาณ 2562 เผยตรวจสถานประกอบกิจการ 36,542 แห่ง กิจการแปรรูปสัตว์น้ำ 403 แห่ง และเรือประมง 60,248 ลำ แรงงานกว่า 2 ล้านคน พร้อมช่วยแรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายกว่า 83 ล้านบาท

นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึงผลการตรวจแรงงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานบังคับและ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ว่า กสร. ได้ดำเนินการตรวจแรงงานในระบบ ตรวจแรงงานในกิจการกลุ่มเสี่ยง และตรวจโดยชุดเฉพาะกิจ รวมสถานประกอบกิจการผ่านการตรวจจำนวน 36,542 แห่ง ลูกจ้างผ่านการตรวจ 1,302,227 คน พบการกระทำผิด 9,981 แห่ง ขณะที่การตรวจแรงงานในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ 403 แห่ง ลูกจ้าง 32,639 คน พบกระทำผิด 94 แห่ง รวมไปถึง การตรวจคุ้มครองแรงงานประมง โดยบูรณาการตรวจแรงงานประมง 22 จังหวัดชายทะเลมีเรือประมงที่ผ่านการตรวจ 529 ลำ ลูกจ้าง 7,203 คน พบเรือประมงที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 14 ลำ และการตรวจแรงงานประมง ณ ศูนย์ PIPO 59,719 ลำ ลูกจ้าง 714,482 คน พบการกระทำผิด 30 ลำ ซึ่งส่วนใหญ่ปฏิบัติไม่ถูกต้องในเรื่องการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ทั้งนี้ พนักงานตรวจแรงงานได้ดำเนินการออกคำสั่งกับสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องส่งผลให้ลูกจ้างได้รับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน คิดเป็นเงินกว่า 83 ล้านบาท

นายสมบูรณ์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ กสร. ยังได้ดำเนินการในเชิงป้องกันโดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของตนเองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน รวมทั้ง ให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงาน แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ เพื่อให้แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองดูแลและส่งเสริมให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตการทำงาน ที่ดี ได้รับสิทธิตามกฎหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล