กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปน. รับรางวัล “บริษัทเกษียณสุข” ระดับเหรียญเงิน

นางสาวสุทิสา นาคเสน ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 เป็นผู้แทน กปน. รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน จาก นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในโครงการ “บริษัทเกษียณสุข” ซึ่งจัดโดย ก.ล.ต. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทนายจ้างที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) เกิดความตระหนักและสนับสนุนให้พนักงานมีเงินใช้อย่างเพียงพอในวัยเกษียณ