พด. Kick off ปลูกพืชเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์_สร้างรายได้ในพื้นที่นาหลังน้ำลด จ.อุบลราชธานี?

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 โดยสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี จัดโครงการ Kick off ปลูกพืชเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์สร้างรายได้ในพื้นที่นาหลังน้ำลด  โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส  พรหมเผ่า  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานพิธีฯ นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีเปิดโครงการ นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมี นายพันมหา ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี บรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของพื้นที่ และนายอำเภอเขื่องใน กล่าวต้อนรับ

นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน ระดับ 3 โพดุล และ คาจิกิ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับอิทธิพลจากพายุดังกล่าวในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 21 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทําการเกษตร ประมาณ 3,360,000 ไร่ ประชาชนเดือดร้อนกว่า 1.8 ล้านครัวเรือน เกษตรกรกว่า 6 แสนราย ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา และหลังจากพายุสงบลง ก็ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องประกอบกับมีน้ำหนุน กระทั่งถึงวันที่ 22 กันยายน 2562 ทําให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในหลายในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี สําหรับอําเภอเขื่องในได้รับผลกระทบ จํานวน 17 ตําบล 126 หมู่บ้าน ประชาชน 3,559 ครัวเรือน จํานวนประชากร 14,136 คน โดยพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายประกอบด้วย นาข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ชุมชน และพื้นที่อื่นๆ รวม เนื้อที่ 392,878 ไร่ ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายลง และหลายพื้นที่กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้ว  อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วม ได้ผ่านพ้นไป แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก เหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทําการเกษตร และประชาชนได้รับความ เดือดร้อนจํานวนมาก จากสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นระยะเวลานาน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทํา “โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมกันบูรณาการดําเนินการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เกษตรกรผู้ประสบภัยหลังน้ําลด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร รวมถึงสร้างการรับรู้การเตรียมการทําการเกษตรตามหลักวิชาการ สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างรวดเร็ว

ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน ได้ให้การสนับสนุนการปรับปรุงบํารุงดิน และบําบัดน้ําเสีย เพื่อยับยั้งความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรจากอุทกภัยข้างต้น ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหายหลายแสนไร่ ซึ่งหลังจากน้ำลดเกษตรกรจึงมีความ ต้องการปลูกพืชที่สามารถทดแทนข้าว เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน กรมพัฒนาที่ดินจึงได้จัดทํา โครงการปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหลังน้ำลด ในพื้นที่นาข้าวที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม และเก็บเมล็ดพันธุ์จําหน่ายให้กับกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อนําไปสนับสนุนและปรับปรุงดินในพื้นที่อื่นต่อไป

งาน kick off ในวันนี้ มีกิจกรรมหว่านปอเทืองเพื่อฟื้นฟูดิน และสร้างรายได้หลังน้ำลด และกรมพัฒนาที่ดินยังได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดให้กับเกษตรกร จํานวน 175 ราย ประกอบด้วย 1) เกษตรกรกลุ่ม PGS จํานวน 30 ราย 2) กลุ่มเกษตรพอเพียง จํานวน 30 ราย 3) กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในนาข้าว จํานวน 60 ราย 4) กลุ่มผู้เลี้ยงไหม จํานวน 15 ราย 5) กลุ่มสวนยาง จํานวน 40 ราย รวมเกษตรกร 175 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ไร่ นอกจากนั้นยังมอบบัตรดินดีให้แก่เกษตรกร จำนวน 10 ราย และข้าวสาร ให้แก่หมอดินอาสา และเกษตรกร จํานวน 400 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบอุทกภัยหลังจากน้ำลด ในพื้นที่ หมู่ที่ 11 บ้านศรีบัว ตําบลสร้างถ่อ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

หลังจากนั้น ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   พร้อมคณะ ได้พบปะเกษตรกรและผู้ร่วมงาน พร้อมทั้งร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองและถั่วพร้าในแปลงนาเกษตรกรในพื้นที่??

 

? ภาพ : ปราโณตม์ สวมชัยภูมิ นักวิชาการเกษตร #สพข_4

? รายงาน : พัชนี  เค้ายา  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ #สพข_4