กรม สบส.ชวนสถานพยาบาลเอกชนทั่วไทยยุค 4.0 ร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันการระบาดไข้เลือดออกผ่านแอปพลิเคชันไลน์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชวนสถานพยาบาลเอกชนทั่วไทย ร่วมเป็นเครือข่ายป้องกัน ควบคุม และแบ่งปันความรู้โรคไข้เลือดออก ผ่านแอปพลิเคชันไลน์  เพื่อประชาชนทั่วไทยปลอดภัยจากการระบาดในช่วงฤดูฝน

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ ประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน หลายพื้นที่มีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย  ดังนั้นประชาชนควรจะเพิ่มความระมัดระวังในการดูแลสุขภาพ มิให้เจ็บป่วยจากโรค หรือภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะ “โรคไข้เลือดออก” ซึ่งมักจะระบาดในช่วงฤดูฝน เนื่องจากการที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงซึ่งเป็นพาหะของโรค ดังนั้น กรม สบส.จึงบูรณาการความร่วมมือกับกรมควบคุมโรค โดยมอบหมายให้สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ เข้าร่วมไลน์กลุ่ม @antiyung (ทีมเฉพาะกิจพิชิตยุง) ซึ่งจัดตั้งโดยสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ร่วมรายงานสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่สถานพยาบาลของตน เพื่อประชาชนทั่วไทยปลอดภัยจากการระบาดในช่วงฤดูฝน

ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า  หากสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ ที่มีเกือบ 26,000 แห่ง มีการรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกผ่านไลน์กลุ่ม @antiyung อย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการควบคุมการระบาด และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้อย่างทันท่วงที รวมทั้ง การสื่อสารผ่านไลน์กลุ่ม @antiyung  ยังเป็นช่องทางในการแบ่งปันความรู้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาแนวทางในการป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่

ทั้งนี้ หากตนเองหรือบุคคลรอบข้างมีอาการไข้เฉียบพลัน และสูงลอยเกินกว่า 2 วัน อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ขอให้ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นอาการของโรคไข้เลือดออก และให้รีบนำผู้ป่วยไปรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาในสถานพยาลโดยเร็ว และห้ามรับประทานยาลดไข้ประเภท NSAIDs อาทิ แอสไพริน และไอโบรบรูเฟน เพราะอาจส่งผลให้เกิดภาวะเลือดออกรุนแรงมากขึ้น