เฉลิมชัย…ลงพื้นที่พบปะชาวสุราษฯ เปิดโครงการแก้มลิงบ้านเกาะยวน พร้อมเยี่ยมเกษตรแปลงใหญ่

วันที่16 ต.ค. 62 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการแก้มลิงบ้านเกาะยวน โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ  โครงการแก้มลิงบ้านเกาะยวน ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ราษฎรในพื้นที่หมู่ 1, 6, 7 และ 8 ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว่า 523 ครัวเรือน ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค อีกทั้งราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีพื้นที่การเกษตรกว่า 16,289 ไร่ กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ดังกล่าว โดยการขุดลอกแก้มลิง พร้อมสร้างอาคารประกอบ รวมถึงระบบส่งน้ำกระจายน้ำไปยังพื้นที่การเกษตร และพื้นที่ชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ได้

สำหรับโครงการแก้มลิงบ้านเกาะยวน ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลักษณะเป็นแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 550,000 ลูกบาศก์เมตร มีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และหอถังพร้อมระบบส่งน้ำความยาวประมาณ 6,460 เมตร นับว่าเป็นโครงการชลประทานขนาดเล็ก ที่สามารถเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวจำนวนกว่า 150 ครัวเรือน ส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรกว่า 1,000 ไร่ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ชะลอน้ำขนาดเล็ก เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด เป็นแหล่งท่องเที่ยว และยังสามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำคลองพุมดวงได้อีกด้วย

จากนั้นเดินทางต่อไปยังโครงการเกษตรแปลงใหญ่ผัก เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่ผัก ตามแนวคิดตลาดนำการผลิต โดยมีนายสมพนธ์ ไทยบุญรอด ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ พร้อมด้วยเกษตรกรกว่า 200 คน คอยให้การต้อนรับ ณ  โครงการเกษตรแปลงใหญ่ผัก ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งโครงการเกษตรแปลงใหญ่ผักดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนน้ำจากโครงการแก้มลิงบางท่าข้าม

 

สำหรับโครงการแก้มลิงบางท่าข้าม มีลักษณะเป็นแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ มีพื้นที่แก้มลิงประมาณ 100 ไร่ ประกอบด้วยประตูระบายน้ำ ขนาด 2-3.50 x 5 เมตร จำนวน 2 แห่ง ท่อระบายน้ำจำนวน 4 แห่ง และขุดลอกคลองธรรมชาติ จำนวน 2 สาย รวมความยาวประมาณ 8.4 กิโลเมตร  สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 750,000 ลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ปลูกผักเกษตรแปลงใหญ่ ให้สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือน จำนวนกว่า 800 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตร กว่า 1,700 ไร่ บริเวณพื้นที่หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม และหมู่ที่ 3 ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และยังเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

…………………………………………………..

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

16 ตุลาคม 2562