‘หม่อมเต่า’มอบเงินสนับสนุนแก่ผู้ฝึกงานเทคนิค ต่อยอดอาชีพหลังกลับจากญี่ปุ่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบประกาศนียบัตรเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นทุกคน และขอชื่นชมต่อความรับผิดชอบที่แสดงให้เห็นถึงความมุมานะ อดทน ขยันขันแข็งในการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคจนครบระยะเวลาที่กำหนดไว้ถึง 3 ปี ปัจจุบันกรมการจัดหางานได้จัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งสิ้น 5,030 คน ในปี พ.ศ. 2562 มีผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเดินทางกลับประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 137 คน เงินสนับสนุนฯ จำนวน 23,309,935 บาท โดยวันนี้มีผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคฯเข้ารับประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนเพื่อการประกอบอาชีพ จำนวน 94 คน ได้รับเงินคนละ 600,000 เยน หรือประมาณ 170,000 บาท เพื่อให้ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคฯ ได้นำไปใช้เป็นทุนในการประกอบธุรกิจ SME

ม.ร.ว.จัตุมงคลฯ กล่าวต่อว่า ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคทุกท่าน ถือว่าเป็นผู้มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติ เพราะความรู้ ประสบการณ์ ทักษะต่าง ๆ รวมทั้งระเบียบวินัยที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นที่เข้มงวด และผลสำเร็จของทุกท่านเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ท่านจะมีความมุ่งมั่น อุตสาหะ ที่จะขับเคลื่อนให้สถานประกอบการ หรือแม้กระทั่งการประกอบธุรกิจส่วนตัวที่ท่านเลือกในการประกอบอาชีพดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือแม้กระทั่งการนำเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพที่ได้รับในวันนี้ไปใช้จ่ายก็เชื่อมั่นได้ว่าท่านจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าเป็นการช่วยเสริมสร้างให้เกิดเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ของตนเอง ครอบครัว และชุมชนต่อไป

ด้าน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2562 กรมการจัดหางานมีเป้าหมายจัดส่งแรงงานไปฝึกปฏิบัติงานฯ จำนวน 500 คน ในปีนี้จัดส่งไปแล้วจำนวน 398 คน ขณะนี้ยังคงอยู่ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1,113 คน การฝึกปฏิบัติงานเทคนิคฯ นี้มีระยะเวลาสัญญาฝึก 3 ปี หากครบสัญญา 3 ปี แล้ว คนงานสอบทักษะฝีมือผ่านจะสามารถอยู่ต่อได้อีก 2 ปีรวมเป็น 5 ปี ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร.02-2451021 หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

……………………………………………