ส่ง 2 สถานประกอบกิจการไทยเข้ารับรางวัล ASEAN – OSHNET Award

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผย บ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า และไออาร์พีซี ได้รับคัดเลือกเป็น     สถานประกอบกิจการที่มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยดีเด่น เตรียมเข้ารับรางวัล         ASEAN – OSHNET Award ประจำปี 2561 ณ ประเทศกัมพูชา เมษายนนี้

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า คณะทำงาน  สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2561 ได้คัดเลือกสถานประกอบกิจการที่มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล ASEAN – OSHNET Award ประจำปี 2561 ซึ่งผลการพิจารณาคัดเลือก แบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ สถานประกอบกิจการที่มี    การดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยดีเด่น ประเภท Excellence Award จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี และสถานประกอบกิจการ SMEs ที่มีการปฏิบัติที่ดี      ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยดีเด่น ประเภท Best Practice Award ได้แก่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) สาขาคลังน้ำมัน ไออาร์พีซีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า สถานประกอบกิจการทั้งสองแห่ง จะเดินทางไปรับรางวัลพร้อมนำเสนอข้อมูล  การดำเนินงานของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN – OSHNET) ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2561 ณ The Empress Angkor Hotel เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยบริษัททั้งแห่งนี้ถือเป็นต้นแบบที่ดี รวมไปถึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับสถานประกอบกิจการอื่นใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสภาพการทำงานให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นได้ เพื่อให้แรงงานมีความปลอดภัย  ในการทำงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ประสบอันตรายหรือได้รับความสูญเสียจากการทำงาน ซึ่งจะส่งผลดีโดยตรงต่อ  การประกอบธุรกิจด้วย