พาณิชย์เตรียมเข้าประชุมกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจแม่โขง – ล้านช้าง จัดทำแผนความร่วมมือ เพื่อผลักดันมูลค่าการค้าของสมาชิกแตะ 250 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้มอบให้รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นางสาวเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์) นำคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (JWG-CBEC) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2561 ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะมีการหารือเรื่องที่สำคัญ เช่น การจัดตั้งเครือข่ายทางการค้าระหว่างสมาชิกแม่โขง – ล้านช้าง การจัดทำแผนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในระยะ 5 ปี (2561 – 2565) เพื่อบรรลุเป้าหมายที่จะขยายการค้าจาก 220 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2560 ให้ถึง 250 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563 นอกจากนี้ จะมีวาระที่ไทยจะรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการที่จีนสนับสนุนเงินจากกองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง มูลค่า 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ใน 4 โครงการ คือ 1) โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดน 2) โครงการพัฒนาการอำนวยความสะดวกตามแนวชายแดนเพื่อพัฒนาการค้าและระบบโลจิสติกส์ 3) โครงการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจแม่โขง – ล้านช้าง และ 4) โครงการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเขตชนบท ซึ่งขณะนี้สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute หรือ MI) เป็นผู้รับมอบให้ดำเนินโครงการ ได้กำหนดแผนกิจกรรมที่จะดำเนินงานในเรื่องต่างๆ แล้ว

ทั้งนี้ กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และจีน จัดการประชุมครั้งแรก เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุมชนที่มีสันติภาพและความเจริญร่วมกัน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขง โดยที่ประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนธันวาคม 2559 ได้ตั้งคณะทำงานรายสาขาขึ้น 6 สาขา คือ 1) ความเชื่อมโยง 2) การพัฒนาศักยภาพในการผลิต 3) ความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน 4) ความร่วมมือทรัพยากรน้ำ 5) การเกษตร และ 6) การลดความยากจน โดยกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบให้เป็นหน่วยงานหลักของไทยในคณะทำงานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง