กปน. เดินหน้าจัดงาน “วันธรรมาภิบาล กปน. ปีที่ 7”มุ่งดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส …สู่การเป็นองค์กร Zero Corruption

                วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) ถนนประชาชื่น นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ประธานกรรมการ กปน. เป็นประธานเปิดงาน วันธรรมาภิบาล กปน. ประจำปี 2561” หรือ “MWA CG DAY 2018” โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “MWA CG LAND กปน. แดนธรรมาภิบาล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรนำหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน โดยตระหนักอย่างชัดเจนว่า กปน. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความมุ่งมั่น ให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานโครงการ “กล้าทำดี” ในรูปแบบการแสดงละครเวที เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการทำความดีที่ท้าทายความกล้าในตัวพนักงาน จากทั้ง 9 สายงาน ที่ร่วมกันสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กรด้วย 5 ดัชนี คือ ได้แก่ 1. ดัชนีความโปร่งใส 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด 3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5. ดัชนีคุณธรรมในการทำงานของหน่วยงานเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. เปิดเผยว่า ผลการประกวดโครงการ “กล้า ทำ ดี” ปี 2 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการ “QR Cute น้ำประปาพูดได้” ซึ่งเป็นบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำหลังมาตรตามสถานที่ต่าง ๆ และแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วย QR code เพื่อให้ประชาชนได้ทราบผลการตรวจอย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนด้านคุณภาพน้ำกลับมาให้ทีมงาน เป็นการสร้างความมั่นใจในการใช้น้ำที่สะอาด ปลอดภัย แก่ผู้ใช้น้ำทุกคน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โครงการ “Do ดี DNA” ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมความซื่อสัตย์ให้แก่พนักงาน ด้วยหลักปฏิบัติ 3 ส 1 ต : สำนึก สัตย์ซื่อ สอดส่อง ตักเตือน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โครงการ “รู้ทันน้ำรั่ว” ซึ่งเป็นโครงการให้ความรู้แก่ประชาชน ในการตรวจสอบท่อรั่วภายในบ้านเบื้องต้นด้วยตนเอง เพื่อช่วยลดรายจ่ายของผู้ใช้น้ำ รวมถึงลดการสูญเสียน้ำ ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของชาติ

ทั้งนี้ นายปริญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า “งานวันธรรมาภิบาล กปน. จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดย กปน. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงานเพื่อให้บริการประชาชน และสังคมอย่างยั่งยืน อาทิ • การลงนามในประกาศเจตนารมณ์ “กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต” • โครงการ “Water Safety Plan” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปา ให้ลูกค้าได้ใช้น้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย อย่างเพียงพอและทั่วถึง

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ ยังมีการยกระดับ • การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโดยนำข้อตกลงคุณธรรม และความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ มาใช้ในงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่มีมูลค่าสูง • การพัฒนา ปรับปรุง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กปน. เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต • จัดตั้งสภาธรรมาภิบาล กปน. เป็นแห่งแรกในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเป็นสภาเชิงพัฒนากึ่งวิชาการ มีลักษณะเป็น Soft Power ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในองค์กร”

ผู้ว่าการ กปน. ได้กล่าวถึงการนำพาองค์กรก้าวเข้าสู่การเป็น Zero Corruption ว่า “กปน. มุ่งมั่นพัฒนา  การให้บริการที่เป็นเลิศ ด้วยการบริหารจัดการและดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส พร้อมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้หยั่งรากลึกลงไปในใจของชาว กปน. ทุกคน เพื่อให้ กปน. เป็น Zero Corruption เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป”