ปปง. ชี้แจงประเด็น “โอนข้ามประเทศเกิน 5 หมื่น โดน ปปง. ตรวจสอบ”

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวว่า ตามที่ ครม. มีมติเห็นชอบ ร่างกฎกระทรวง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. … เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า “กรณีการโอนข้ามประเทศเกิน 5 หมื่น จะต้องโดน สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบ” ทำให้ประชาชนหรือผู้ทำธุรกรรมโดยทั่วไป เกิดความกังวลและมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในวงกว้าง ซึ่งเจตนารมณ์ ที่แท้จริงของกฎหมายนั้น สำนักงาน ปปง. ต้องการจะ เน้นย้ำให้สถาบันการเงินฯ ให้บริการโอนเงิน/รับโอนเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามประเทศที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 หมื่นบาทขึ้นไป ต้องมีข้อมูลของผู้โอนเงินและผู้รับโอนเงิน ซึ่งเป็นหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีความจำเป็นต้องมีข้อมูลที่จำเป็น เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัญชีทั้งของ  ผู้โอนและผู้รับโอนเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของสถาบันการเงินเองที่จะต้องโอนเงินให้ผู้รับปลายทาง ได้ถูกบุคคลตามคำสั่งของผู้โอนต้นทาง

พล.ต.ต.ปรีชาฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง.  ขอเน้นย้ำว่า “ขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวัลในการโอนเงินข้ามประเทศเกิน 5 หมื่นบาท ไปต่างประเทศ ท่านไม่ได้ถูกสำนักงาน ปปง. ตรวจสอบแต่อย่างใด” แต่เป็นการขอข้อมูลของผู้โอนและผู้รับโอนในการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ที่ทุกประเทศต้องปฏิบัติอยู่แล้ว ซึ่งหากเราไม่ปฏิบัติตามเราก็ไม่สามารถทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศได้ ซึ่งสำนักงาน ปปง. มองว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่า เพราะประชาชนจะสามารถมั่นใจได้ว่าธุรกรรมการโอนเงินของประชาชนแต่ละคนจะถึงมือผู้รับได้ถูกต้องและถูกคน ทำให้ผู้ประสงค์ร้ายที่ต้องการจะแอบอ้างมารับเงินแทนไม่สามารถทำได้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถาม หรือแจ้งเบาะแส ได้ที่สายด่วน ปปง. 1710 หรือ ผ่านทาง QR Code