ปศุสัตว์แม่ฮ่องสอน ส่งเสริมกลุ่มแปลงใหญ่ไก่แม่ฮ่องสอน ผลิตอาหารหมักจากวัตถุดิบท้องถิ่น ลดต้นทุนเพื่อการบริการจัดการร่วมกัน

วันที่ 14  ตุลาคม 2562 นายสังเกต สุวรรณสังข์ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอน บ้านต่อแพ ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มฯ จำนวน 39 ราย ได้ร่วมกันผลิตอาหารหมักจากวัตถุดิบในพื้นที่ เพื่อลดต้นทุนอาหารไก่แม่ฮ่องสอน ณโรงผสมอาหารประจำกลุ่ม ตามกิจกรรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มแปลงใหญ่ไก่แม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อครั้งเดินทางมาตรวจราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 โดยการสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ซึ่งอาหารหมักฯ ที่ร่วมกันผลิต ขึ้นเป็นสูตรอาหารที่มีต้นทุนต่ำที่ใช้วัตถุดิบในพื้นที่ เพื่อให้แก่สมาชิกกลุ่มฯ นำไปใช้เลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอน ที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตามหลักการของระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ได้แก่ ลดต้นทุนการผลิต, เพิ่มผลผลิต, พัฒนาคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด, การรวมกลุ่มการผลิต, มีการบริหารจัดการร่วมกัน และสร้างเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงและเกื้อกูลกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าและเพิ่มรายได้ของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มฯ ต่อไป

……………………………………..