กรมการจัดหางาน ส่งคนงานไทยที่จะไปทำงานเกาหลี กว่า 200 คน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ส่งคนงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) จำนวน 235 คน ซึ่งจะไปทำงานในภาคอุตสาหกรรม จำนวน 179 คน และภาคก่อสร้าง จำนวน 56 คน โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมด้วย เผย จะช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศไม่น้อยกว่าปีละ 2,160 ล้านบาท

รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้อง และมีศักดิ์ศรี โดยในวันนี้เป็นการส่งคนงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) จำนวน 235 คน ซึ่งจะไปทำงานในภาคอุตสาหกรรม จำนวน 179 คน และภาคก่อสร้าง จำนวน 56 คน โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 658 จำนวน 117 คน และ TG 688 จำนวน 118 คน หลังจากที่ได้จัดส่งไปแล้วเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 จำนวน 237 คน โดยในช่วงบ่ายของวันนี้ คนงานไทยทั้งหมดได้เข้ารับการอบรมก่อนเดินทางกับกรมการจัดหางาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเดินทาง พร้อมสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ และรับการอบรมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของเงินกองทุนฯและจัดทำแบบรายการเดินทางออกไปทำงานนอกราชอาณาจักร (จง. 12)

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวอีกว่า ในการเดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)  เป็นการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงแรงงานและการจ้างงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลีด้านการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ ซึ่งระบุให้กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ทำหน้าที่รับผิดชอบในการสรรหาและจัดส่งคนงานไปเกาหลี ขณะที่สำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี (Human Resources Development Service of Korea : HRD Korea) เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนนายจ้างเกาหลีในการดำเนินการนำเข้าแรงงานไทย ทั้งนี้ ในปี 2562 สาธารณรัฐเกาหลี มีความต้องการแรงงานไทยจำนวนทั้งสิ้น 6,000 คน ดำเนินการจัดส่งไปแล้ว 4,059 คน แยกเป็น ภาคอุตสาหกรรม 2,297 คน ภาคเกษตร/ปศุสัตว์ 466 คน ภาคก่อสร้าง 949 คน และเป็นคนงานที่ได้รับการจ้างงานซ้ำ (Re-Entry) 347 คน หากประเทศไทยสามารถส่งแรงงานไทยได้ตามจำนวนที่สาธารณรัฐเกาหลีต้องการ จะมีการส่งเงินรายได้เข้าประเทศอย่างน้อยคนละ 30,000 บาทต่อเดือน หรือ 360,000 บาทต่อปี หากแรงงานไทยได้ทำงานจำนวน 6,000 คน จะมีรายได้ เข้าประเทศไม่น้อยกว่าปีละ 2,160 ล้านบาท

……………………………………………………