บิ๊ก ยุติธรรม – แรงงาน ตรวจเยี่ยมการทำงานของผู้ต้องขังชั้นดี ในสถานประกอบการ ตามโครงการ “ประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพ ผู้ต้องขัง”

รอง นรม. และ รมว.ยุติธรรม (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) พร้อมด้วย รมว.แรงงาน ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ต้องขังชั้นดี ที่ออกมาฝึกทักษะอาชีพในสถานประกอบการ ตามโครงการ “ประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพ ผู้ต้องขัง” มุ่ง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง ปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคม เพื่อสร้างการยอมรับและสร้างโอกาสในการกลับเข้าสู่สังคมของผู้พ้นโทษ สู่การพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้น โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันที่ 15 มิ.ย. 61 เวลา 08.30 น. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ต้องขังชั้นดี ที่ออกมาฝึกทักษะอาชีพในสถานประกอบการ ณ บริษัท เกรทวอลล (1988) จำกัด จังหวัดปทุมธานี ตามที่ กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง” กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมราชทัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง เตรียมความพร้อมในด้านทักษะฝีมือ จริยธรรม ให้มีรายได้เป็นเงินทุนเพื่อนำไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ และไม่ให้กระทำผิดซ้ำ ซึ่งเป็นการส่งเสริมคนดีสู่สังคม โดยขณะนี้ได้ดำเนินการฝึกทักษะอาชีพไปแล้วจำนวน 35,562 คน จากเป้าหมายการดำเนินงาน 37,000 คน

พล.ต.อ. อดุลย์ฯ กล่าวว่า โครงการนี้มีการดำเนินการนำผู้ต้องขังชั้นดีไปฝึกทักษะฝีมือนอกเรือนจำก่อนพ้นโทษ ซึ่งนายจ้างผู้ควบคุมการฝึกจะเห็นความสามารถในการทำงาน หลายสถานประกอบการ มีการรับผู้พ้นโทษเหล่านี้เข้าทำงาน เช่น บริษัท เอ็ดดี้ โกล์ด จำกัด (ทำทอง) โรงงานอุตสาหกรรมกระเบื้องดินเผา เด่นจันทร์ เป็นต้น นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน มีการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน โดยผู้พ้นโทษ ที่สนใจจะประกอบอาชีพอิสระ สามารถจดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้าน หรือกู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน สำหรับซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต หรือขยายการผลิตเพื่อสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้านด้วย กระทรวงแรงงาน มุ่งเน้น ให้คนไทยทุกช่วงวัยมีงานทำอย่างทั่วถึง มีอาชีพที่สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับตนเอง ปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมให้เกิดการยอมรับและให้โอกาสผู้พ้นโทษในการเข้าสู่สังคม โดยขับเคลื่อนให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้น และมุ่งสู่สังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ทั้งนี้ ในส่วนของบริษัท เกรทวอลล (1988) จำกัด มีผู้ต้องขังที่เข้ารับการฝึกทักษะฝีมือแรงงาน และได้รับการจ้างงาน จำนวน 21 คน โดยระหว่างการฝึกทักษะฝีมือแรงงาน กรมราชทัณฑ์ ได้จัดผู้ควบคุมจากเรือนจำ คอยกำกับดูแล จัดเตรียมรถ-รับส่ง จากเรือนจำ มีอาหาร และอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการทำงานให้ อาทิ รองเท้าเซฟตี้ ปลั๊กอุดหู เป็นต้น ซึ่งมีผู้พ้นโทษได้รับเข้าทำงานแล้ว จำนวน 7 คน ปัจจุบันเหลือ 4 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561)