ก.แรงงาน ลงใต้ ฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อย สุราษฎร์ กว่า 4 พันคน

กพร. มุ่งหน้า ลงใต้ ฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อย จ.สุราษฎร์ธานี จัดเต็ม กว่า 4 พันคน ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจ มีงาน มีเงิน ชีวิตมั่นคง

นายสุทธิ  สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ซึ่งแบ่งการฝึกอาชีพเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ ช่างอเนกประสงค์ และทักษะเพิ่มเติม ทั้งนี้ ภาคใต้มีผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนฝึกอาชีพ ให้ยึดหลักไม่ทุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ต้องประชาสัมพันธ์ไปถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้กลุ่มที่ผ่านการอบรมได้ต่อยอดการสร้างอาชีพ สร้างงานได้ หรือมีงานทำอย่างน้อยละ 65  สำหรับ 6 จังหวัดที่มีคนลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่ นราธิวาส ยะลา สงขลา สตูล นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี โดย กพร.ได้กำหนดแผนการฝึกทักษะอาชีพให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีจำนวนผู้ลงทะเบียนฝึกอาชีพ จำนวน 4,676 คน มากเป็นอับดับที่ 6 ของภาคใต้ และจะเร่งฝึกให้แล้วเสร็จตามกำหนด

ด้านนางทิวาพร กาญจนะกิติกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี กล่าวต่อไปว่า วัตถุประสงค์ของการฝึกอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อยต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกมีงานทำ มีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ ซึ่งสาขาอาชีพที่มีผู้ลงทะเบียนเข้าฝึกอาชีพอิสระมากที่สุด ได้แก่ การทำขนม การประกอบอาหาร และช่างอเนกประสงค์ ได้แก่ ช่างเสริมสวย ทั้งนี้ 5 หน่วยงานของกระทรวงแรงงานประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้ลงพื้นที่ให้การดูแล และส่งเสริมการเข้าสู่ระบบประกันสังคมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย กรมการจัดหางาน สนับสนุนการจัดหางานให้แก่ผู้ที่ที่มีรายได้น้อย และส่งเสริมการรับงานกลับไปทำที่บ้าน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้มีรายได้น้อยพึงมีระหว่างปฏิบัติงาน และสำนักงานประกันสังคม จัดส่งกลุ่มวิทยากรท้องถิ่นลงพื้นที่ช่วยเติมเต็มความรู้ด้านกฎหมายมาตรา 40 เกี่ยวกับผู้ประกันตน ในขณะนี้กำลังรวบรวมกลุ่มฝึกอาชีพสาขาขนม เพื่อเปิดตลาดที่ท่าเรือข้ามเกาะ อำเภอดอนสัก ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ต่อไป

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร และธุรกิจการท่องเที่ยว นอกจากนี้แล้ว ก็ยังมีการให้สัมปทานเหมืองแร่อีกด้วย ทั้งนี้ความโดดเด่นของเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมที่สวยงาม มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจำนวนมากต่อปี เหมาะสมแก่การเสริมทักษะอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อยที่สามารถช่วยเสริมให้เศรษฐกิจของสุราษฎร์ดีขึ้น และมั่นคงแน่นอน อธิบดี กพร. กล่าว