‘มนัญญา’ ลงใต้ เดินหน้าดันสหกรณ์ผลิตปุ๋ยใช้เอง พร้อมหนุนสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน ต้นแบบเกษตรไร้สารเคมี

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมโครงการปุ๋ยผสมใช้เองของสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด ณ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ว่า สหกรณ์การเกษตรปากพะยูนนับเป็นสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 5,920 คน กลุ่มสมาชิก 61 กลุ่ม ซึ่งในวันนี้ได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์ โดยการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ และคัดเลือกสมาชิกแกนนำของสหกรณ์ ตั้งเป็นคณะกรรมการและประธานกลุ่มสมาชิกเข้าร่วมรับการอบรมตามโครงการ จำนวน 250 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการดิน การตรวจวิเคราะห์ดิน และการผสมปุ๋ยใช้เอง จากสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุงและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง มาร่วมบูรณาการให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และสามารถผสมปุ๋ยใช้เองตามสูตรที่เหมาะสมกับสภาพดินของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะประหยัดกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีสำเร็จรูป เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีในแปลงเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ ส่งผลทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลง และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันสมาชิกแกนนำที่ผ่านการอบรมได้ประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกอื่นๆ ทำให้สมาชิกมีความต้องการเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มมากขึ้น

“การลงพื้นที่ในวันนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะกับสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน ซึ่งพบว่าการดำเนินงานที่ผ่านมามีความเข้มแข็ง อย่างไรก็ตามจากการรับฟังปัญหายังพบว่าสหกรณ์แห่งนี้มีผลผลิตและสินค้าจำนวนมาก แต่ยังขาดโรงเก็บสินค้าซึ่งมีความสำคัญเนื่องจากเป็นการเก็บรักษาคุณภาพของผลผลิตก่อนจำหน่าย นอกจากนี้จะเร่งส่งเสริมสนับสนุนเครื่องผสมปุ๋ยให้กับสหกรณ์ โดยมีกรมวิชาการเกษตรเข้ามาศึกษาวิเคราะห์พื้นที่ถึงความเหมาะสมในการใช้ปุ๋ยสูตรต่างๆ ทำให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยผสมที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของพืชที่เหมาะสมกับสภาพของดินในราคาที่เป็นธรรม ไม่ต้องผ่านคนกลางจึงช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์” นางสาวมนัญญา กล่าว

นางสาวมนัญญา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้จะสนับสนุนให้สหกรณ์แห่งนี้พัฒนาเป็นต้นแบบสหกรณ์เกษตรไร้สารเคมี โดยการปลูกพืชผลไม้ที่ปลอดภัยไร้สาร ซึ่งหากเกษตรกรมีความประสงค์ ให้แจ้งมาที่สหกรณ์จังหวัด ทั้งนี้ ยังได้เน้นย้ำกับสมาชิกในขั้นตอนการผลิตและคุณภาพของผักและผลไม้ที่จะนำมาส่งขาย ต้องมีความปลอดภัย มีคุณภาพ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสซื้อหาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นและราคาเป็นธรรม

ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พบปะสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรที่มาให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมอบทุนสวัสดิการผู้สูงอายุให้กับสมาชิก จำนวน 25 ทุน ก่อนเยี่ยมชมฐานกิจกรรมภายในงาน อาทิ การตรวจวิเคราะห์ดิน การผสมปุ๋ยใช้เอง และการผสมปุ๋ยโดยเครื่องจักร