กรม สบส.เตรียมสอบผู้เกี่ยวข้อง เหตุญาติร้อง รพ.วินิจฉัยโรคพลาดทำวิศวกรไฟฟ้าดับ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สั่งการพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีครอบครัวผู้เสียชีวิตเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับแพทย์ ประจำโรงพยาบาลเอกชนว่าทำการวินิจฉัยโรคผิดพลาดจากโรคหัวใจตีบเป็นโรคกระเพาะ เป็นเหตุให้ผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้จัดการวิศวกรไฟฟ้าบริษัทเอกชน เสียชีวิตในเวลาต่อมานั้น

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีดังกล่าวว่า ได้สั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่จากสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และกองกฎหมาย ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว โดยดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมตรวจสอบเวชระเบียนและเอกสารทางการแพทย์ ก่อนนำข้อมูลที่ได้เสนอให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพิจารณา และส่งเรื่องให้แพทยสภาตรวจสอบว่าการตรวจวินิจฉัยโรคของแพทย์นั้นถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งหากผลการพิจารณาพบว่าการแพทย์ให้บริการไม่เป็นตามมาตรฐาน จะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 มาตรา 34 (2) ฐานไม่ควบคุมและดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพของตน ผู้ดำเนินการต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และในส่วนของแพทย์นั้น แพทยสภาจะดำเนินการด้านจริยธรรมต่อไป

ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพฯ สามารถเดินทางเข้ามายื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรม สบส. ชั้น 1 อาคารกรม สบส. กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี หรือแจ้งทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7057 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : crmhss.moph@gmail.com กรม สบส.จะดำเนินการตรวจสอบและนำผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่ละเว้นแต่อย่างใด

*************