รองอธิบดี พส. ลงพื้นที่สำรวจการปลูกพืชสวนครัวส่งแหล่งผลิตน้ำพริกและอาหารไทยขานรับนโยบาย รมว.พม. และการอนุญาตให้ใช้ที่ดินใน 2 นิคมสร้างตนเอง จังหวัดพิษณุโลก

ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 นายอนันต์ ดนตรี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านนิคมฯ ลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำ และนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสำรวจพื้นที่ในการปลูกพืชสวนครัวส่งแหล่งผลิตน้ำพริกและอาหารไทย สนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ตลอดจนติดตามความคืบหน้าการอนุญาตให้ใช้ที่ดินของนิคมฯบางระกำโครงการเร่งด่วนในการก่อสร้างเขตทางและพื้นที่วางแนวท่อปิโตรเลียม แก่บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด และแก้ไขปัญหาประกาศเขตจัดรูปที่ดินทับท้อน ในพื้นที่ของนิคมฯทุ่งสาน โดยมี นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ นางสายสมร อ่อนแก้ว ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก นายชัยยุทธ ดโนทัย ผู้จัดการแผนกจัดหาที่ดิน ใบอนุญาต และบริการงานปฏิบัติงาน บริษัท ปตท. สผ. สยาม จำกัด พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม และลงพื้นที่ดังกล่าว

นายอนันต์ ดนตรี กล่าวว่า การลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองทั้งสองแห่งในจังหวัดพิษณุโลกครั้งนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) ที่เล็งเห็นประโยชน์ของการปลูกพืชสวนครัว เช่น ข่า ตะใคร้ ใบมะกรูด ที่ก่อให้เกิดรายได้ และใช้ประโยชน์จากที่ดินสงวนเพื่อกิจการนิคม ก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้รับการสงเคราะห์ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านน้อยในนิคมทั้งสองแห่ง ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกมีตลาดรองรับพืชสวนครัวดังกล่าวในการนำไปใช้ประกอบการทำน้ำพริก และอาหารไทยต่อไป

นายอนันต์ ดนตรี กล่าวต่ออีกว่า นอกจากการลงพื้นที่สำรวจแหล่งปลูกพืชสวนครัวแล้ว ยังเป็นการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่นิคมสร้างตนเองทุ่งสานที่มีการประกาศเขตจัดรูปที่ดินทับซ้อน และโครงการเร่งด่วน 5 โครงการ ของบริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด ในการเข้าใช้ประโยชน์ด้านพลังงานในที่ดินของนิคมสร้างตนเองบางระกำ ซึ่งได้มีการประชุมหาแนวทางการขับเคลื่อนงานโดยคำนึงถึงความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จากการประชุมทำให้ทราบถึงผลการดำเนินการที่น่าพอใจ มีเอกสารหลักฐานต่างๆ สมบูรณ์ ครบถ้วน สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ ของ พส. ต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์ให้เช่าพื้นที่ของนิคมฯ แก่ บริษัท ปตท.สผ. ในการจัดตั้งศูนย์แปรรูปผลผลิตการเกษตรตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย และปลูกต้นรวงผึ้ง ณ นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อีกด้วย

————————