มท.1 Kick off “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 13.00 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” และสัมมนาการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2561 โดยภายในงานมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังปาฐกถาเพื่อนำนโยบายไปบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินการในพื้นที่ จำนวนทั้งสิ้น 1,800 คน ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่เป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่ และการเชื่อมโยง OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการ 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านการบริหาร โดยใช้กลไกคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดและอำเภอ (2) ด้านพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ (3) ด้านสถานที่ (4) ด้านผลิตภัณฑ์ของใช้/ของที่ระลึก จะต้องนำวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาผลิต บรรจุภัณฑ์แข็งแรงดี และมีความสวยงาม และ (5) ด้านอาหาร โดยเน้นความสะอาดและถูกสุขอนามัย มีคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งนี้ ขอให้ทุกภาคส่วนทำงานแบบบูรณาการร่วมกันภายใต้กลไกประชารัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย เพื่อเป็นการเชื่อมโยงสินค้า OTOP และแหล่งท่องเที่ยวเข้าไว้ด้วยกัน โดยตั้งเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้า OTOP ในการพัฒนาสินค้าตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมการตลาดแก่ผู้ผลิต พร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ทุกคนที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้ พร้อมคาดหวังให้การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คนมีความสุขในบ้านของตนเอง ตลอดจนสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสืบไป

ด้าน นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”  หรือที่เรียกกันแบบลำลองว่า “แอ่งเล็ก เช็คอิน” ถือเป็นแนวคิดในการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นสู่การสร้างรายได้ตามความต้องการของชุมชน เพื่อเป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง และประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง โดยสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่เน้นสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและสร้างเศรษฐกิจชุมชน  เน้นการดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านได้ขายสินค้าอยู่ในชุนชนของตนเอง ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน ประกอบกับการดึงเสน่ห์แห่งภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาแปลงเป็นรายได้ ทำให้เกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชน ช่วยส่งเสริมการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยทุกคนในชุมชนพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี อันจะส่งผลให้ลูกหลานในชุมชนไม่ต้องออกไปหารายได้จากภายนอกชุมชน ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านการพัฒนา OTOP จากรูปแบบเดิมที่เน้นการผลักดันสินค้าไปขายในตลาดต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล.
กองสารนิิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โทร 0-22224131-2