กปน. ต้อนรับผู้ฝึกอบรมหลักสูตร Project Development Contract in Practice จากศรีลังกา

นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ 10 พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับผู้ฝึกอบรมหลักสูตร Project Development Contract in Practice จัดโดย Asian Institute of Technology (AIT) จาก Metro Colombo Urban Development Project (MCUDP) ประเทศศรีลังกา ที่มาศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปาของ กปน. พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน