กลุ่มจักสานก้านจาก บ้านนายอดทอง อีกหนึ่งตัวอย่างของการรวมกลุ่มสร้างอาชีพ สร้างรายได้ พ้นกับดักความยากจน

11 ตุลาคม 2562 – นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมชมกลุ่มจักสานก้านจาก บ้านนายอดทอง ณ เลขที่ 31/1 หมู่ 5 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง กลุ่มมีสมาชิกจำนวน 70 คน และมีผู้สูงอายุรวมอยู่ด้วย โดยกลุ่มจักสานฯ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรังมาตั้งแต่ปี 2553 ในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การบริหารจัดการกลุ่ม การตลาด และแหล่งเงินทุนในโครงการสร้างอาชีพใหม่ให้คนว่างงาน โครงการเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ โครงการส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ และโครงการ 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา โดยฝึกอาชีพ “หลักสูตรการทำติหมาและกระเช้าผลไม้” นอกจากนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรังยังได้ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มด้วยการนำกลุ่มหรือผู้แทนกลุ่มไปเป็นวิทยากรให้ความรู้กับคนในชุมชน นักเรียน นักศึกษาและคนพิการอีกด้วย

โดยนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า “กลุ่มจักสานก้านจาก บ้านนายอดทอง” เป็นกลุ่มที่รวมกันจักสานผลิตภัณฑ์จากก้านจาก ซึ่ง “ก้านจาก” แต่เดิมไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อะไร เพราะชาวบ้านมักลอกใบจากไปขายเหลือแต่ก้านจากเป็นวัสดุเหลือใช้ ต่อมาแม่บ้านที่มีอาชีพกรีดยางได้เกิดความคิดว่าหลังจากกรีดยางเสร็จในช่วงเช้าแล้ว ช่วงบ่ายมีเวลาว่างจึงได้คิดรวมกลุ่มกันสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ด้วยการนำก้านจากที่เหลือใช้มาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆ จนในที่สุดเกิดเป็นผลิตภัณฑ์มากมาย อาทิ ติหมาใบจาก คือภาชนะไว้ใส่อาหาร น้ำและเครื่องดื่ม ฝาชี กระบุง ตะกร้า กระเป๋า กระทง ที่ใส่ผลไม้ เป็นต้น ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์จากก้านจากมีคุณภาพดี ไม่มีเชื้อรา เพราะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานในการมอบตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในการอบก้านจากไม่ให้เกิดเชื้อรา นอกจากนั้น กลุ่มยังได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถาบันการศึกษาคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มาให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เกิดความสวยงามหลากหลายอีกด้วย”

จากการรวมกลุ่มกันจักสานผลิตภัณฑ์จากก้านจาก ทำให้สมาชิกมีรายได้มาจุนเจือครอบครัว บางรายทำเป็นอาชีพเสริม และบางรายทำเป็นอาชีพหลัก สร้างรายได้ให้กลุ่มถึง 2 – 3.5 แสนบาทต่อเดือน ดังเช่น นางขิน อั้นจุ้ย อายุ 67 ปี เล่าว่า “เมื่อก่อนมีอาชีพกรีดยาง มีรายได้ประมาณ 200 กว่าบาทต่อวัน แต่พอมารวมกลุ่มทำจักสานจากก้านจาก ทำให้มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 400 บาทต่อวัน ทุกวันนี้เลยทำเป็นอาชีพหลัก มีรายได้กว่า 10,000 บาทต่อเดือน ทำให้ไม่ต้องไปพึ่งพาลูกหลาน”

อีกรายคือ นางสาวชุลี จุมจันทร์ อายุ 39 ปี เล่าว่า “เมื่อก่อนทำงานโรงงานรายได้ไม่มาก และมีปัญหาครอบครัวเนื่องจากต้องทำงานไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัว ต่อมาจึงได้ตัดสินใจลาออกมาทำงานร่วมกับกลุ่มจักสานฯ ชีวิตก็ดีขึ้น ครอบครัวอยู่อย่างอบอุ่นพร้อมหน้า ได้ดูแลครอบครัวมากขึ้น ลูกๆ ก็มาช่วยกันจักสาน ทุกวันนี้มีรายได้ประมาณ 12,000 บาทต่อเดือน”