“ปศุสัตว์ยโสจัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”

10 ตุลาคม 2562 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร นำทีมงานออกหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดยโสธร ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้านปศุสัตว์ จำนวน 7,762 ราย ในพื้นที่ 8 อำเภอ 41 ตำบล 190 หมู่บ้าน โค 24, 364 ตัว /กระบือ 12,287 ตัว /สุกร 8,449 ตัว /แพะ 33 ตัว /สัตว์ปีก 311,285 ตัว /แปลงหญ้า 5,548 ไร่ ช่วงภาวะวิกฤตหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั้งการอพยพสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ มอบเวชภัณฑ์และถุงยังชีพด้านปศุสัตว์ ตลอดจนสนับสนุนอาหารสัตว์ (หญ้าแห้งและหญ้าหมัก)

ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย กรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอจัดหน่วยบริการ สัตวแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่ โดยในวันนี้ดำเนินการในพื้นที่บ้านบึงแก ต.บึงแก และบ้านโนนกอย ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ให้บริการตรวจรักษาโรคโค-กระบือ สุกรและสัตว์ปีก 38 ตัว /ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข-แมว 124 ตัว /ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว 26 ตัว /สนับสนุนเวชภัณฑ์และถุงยังชีพสำหรับสัตว์ 129 ชุด และให้คำแนะนำการดูแลฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ เกษตรกร 129 ราย ทำให้สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรได้รับการดูแลรักษาให้มีสุขภาพแข็งแรง ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ สามารถเพิ่มผลผลิต จำหน่ายเป็นรายได้ และเกษตรกรเจ้าของสัตว์มีความสุข.