‘หม่อมเต่า’เตรียมเรียกบริษัทจัดหางานหารือปรับระเบียบจัดส่งคนไทยไปทำงานต่างประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ต้อนรับ นายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ ขอเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีและรับทราบนโยบาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศพร้อมเสนอประเด็นปัญหา ด้าน ‘หม่อมเต่า’รับทราบข้อเสนอ เตรียมเรียกบริษัทจัดหางานมาประชุมรับฟังความคิดเห็นในเดือนพฤศจิกายนนี้

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นางสาวอรัญญา สกุลโกศล นายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ ขอเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีและรับทราบนโยบาย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยนายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศได้เสนอประเด็นปัญหาที่สมาคมฯ และสมาชิกได้หารือร่วมกัน ได้แก่ 1) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดส่ง 2) การขยายตลาดแรงงานไปต่างประเทศ 3) ยกระดับฝีมือ และภาษา ให้แก่แรงงานไทย 4) การกำหนดระเบียบการทำงานของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการรับรองเอกสารขอนำเข้าแรงงานไทยของนายจ้าง ซึ่งปัจจุบันยังพบว่ามีการปฏิบัติที่แตกต่างกันอยู่ 5) ควรมีบทลงโทษสำหรับคนหางานที่ไปทำงานในต่างประเทศแล้ว มีพฤติกรรมกระทำผิดกฎหมายของประเทศนั้น ๆ เช่น เสพ หรือค้ายาเสพติด ก่อความวุ่นวายต่าง ๆ เป็นต้น 6) ควรจัดระเบียบความเข้มงวดการนำเข้าแรงงานต่างด้าวให้มีระเบียบปฏิบัติเช่นเดียวกับการจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ และ 7) บริษัทส่งออกแรงงานควรจะได้รับอนุญาตให้นำเข้าแรงงานต่างด้าวได้ด้วย โดยใช้ใบอนุญาตและหลักทรัพย์ค้ำประกันเดียวกัน เพื่อให้ได้มืออาชีพเข้ามาทำงาน

ทั้งนี้ รมว.แรงงาน ได้รับทราบข้อเสนอดังกล่าวของสมาคมฯ และขอให้กรมการจัดหางานได้เชิญบริษัทจัดหางานมาประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ ประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้ จากนั้นจะได้เข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อสรุปผลการหารือต่อไป