รองนายกรัฐมนตรี ประชุมมอบนโยบาย เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา ร้ฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงคมนาคม สำนักนายกรัฐมนตรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน เข้าร่วมประชุมและรับมอบนโยบาย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานพร้อมที่จะทุ่มเทสรรพกำลังและทรัพยากรเพื่อหยุดการเผา และควบคุมมิให้ฝุ่นละอองสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานตลอดปี 2563

ภายหลังจากการประชุม ท่านรองนายกรัฐมนตรี ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลและเครือข่ายภาคประชาชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังและดับไฟป่า โดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่ในการปกป้องพื้นที่ทางภาคเหนือจากมลพิษหมอกควัน และท่านได้ให้เกียรติประกอบพิธีปล่อยขบวนคาราวาน “ต้านการเผา ลดหมอกควัน เพื่อคุณภาพอากาศที่ดี” โดยมุ่งหวังในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประชาชน ให้ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการลด เลิกการเผา และช่วยสนับสนุนการเฝ้าระวังการเกิดไฟและหมอกควัน หนุนนำการทำงานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนืออย่างยั่งยืนต่อไป

โอกาสนี้ นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 15,16,17,18) ว่าที่ร้อยตรีประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวอรณัชชา สุวรรณชัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง ในฐานะผู้แทนเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) ได้เข้าร่วมประชุมและรับมอบนโยบาย

การประชุมครั้งนี้ มีสาระสำคัญในการพิจารณา เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม รวม 6 เรื่อง คือ

  1. สรุปผลการประชุมการถอดบทเรียนการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ (After Action Review : AAP ) ปี 2562 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. การคาดการณ์สถานการณ์การเผาและปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2563 โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
  3. แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2563 โดยกระทรวงมหาดไทย
  4. การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2563 โดยกระทรวงกลาโหม
  5. การมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
  6. พิธีปล่อยขบวนคาราวานต้านการเผา ลดหมอกควัน เพื่อคุณภาพอากาศที่ดี โดยบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล และรักษาสิ่งแวดล้อมมิให้เกิดมลพิษ ตามบทบาทและภารกิจ

ทั้งนี้ ท่านรองนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) มีความห่วงใยประชาชนพื้นที่ ภาคเหนือ ต้องเผชิญหมอกควันเป็นประจำทุกปี ในช่วง เดือน กุมภาพันธ์-เมษายน โดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

สืบเนื่องจากสภาวะอากาศช่วงปีนี้ มีความแห้งแล้งปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าปกติ ทำให้เกิดไฟป่าได้ง่ายและลุกลามอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สถานการณ์หมอกควันมีความรุนแรงยิ่งขึ้น ทั้งสภาพภูมิประเทศบางแห่งเป็นแอ่งกระทะ เช่น พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน เป็นต้น ฝุ่นละอองไม่แพร่กระจายและสามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นาน ไม่ตกลงสู่พื้นดิน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ โดย ปัญหาหมอกควันยังส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะ ธุรกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่น รวมถึงส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยการจราจรทางบกและทางอากาศ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 มิให้เกิดสถานการณ์หมอกควันในระดับรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน รัฐบาลจึงเตรียมความพร้อมรับมือหมอกควันภาคเหนือปี 2563 ระดมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานแบบบูรณาการอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง

………………………………………….