กสร.ประกาศผล สปก.ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ ปี 2561

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศผลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 เผยมีสถานประกอบกิจการได้รับรางวัลกว่าพันแห่ง เตรียมรับรางวัล
ในงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2018 วันที่ 23 สิงหาคมนี้ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นายอนันต์ชัย  อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดโครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการ
ที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการลดปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานที่อาจเกิดขึ้น โดยสนับสนุนให้นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและมีความสุข ในการทำงาน นายจ้างได้ผลผลิตสูง สร้างความเชื่อมั่น ให้นักลงทุนในและต่างประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ โดยในปี 2561 มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1,100 แห่ง และผ่านเกณฑ์การพิจารณาได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 1,065 แห่ง ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานติดต่อกัน ประกอบด้วย รางวัลเกียรติยศสูงสุด  15 ปีติดต่อกัน จำนวน 9 แห่ง รางวัลเกียรติยศ 10 ปีติดต่อกัน จำนวน 190 แห่ง รางวัลเชิดชูเกียรติ 5 ปีติดต่อกัน จำนวน 326 แห่ง รางวัลระดับประเทศ จำนวน 499 แห่ง และรางวัลระดับจังหวัด จำนวน 41 แห่ง

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้สถานประกอบกิจการที่ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นปีที่ 1,5,10 และ 15 จะเข้ารับรางวัลในงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2018 วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สำหรับสถานประกอบกิจการที่รับรองตนเองปีที่ 2 – 4,ปีที่ 6 – 9,ปีที่ 11–14 และรางวัลระดับจังหวัด กสร.จะจัดส่งเกียรติบัตรให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ เพื่อมอบให้กับสถานประกอบกิจการต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดประกาศผลรางวัลฯ ได้ที่ http://www.labour.go.th หรือ http://relation.labour.go.th