ก.แรงงาน ฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยและตำรวจภูธร

ก แรงงาน พัฒนาอาชีพทุกเพศ ทุกวัย ปากน้ำโพ ติวผู้มีรายได้น้อยกว่า 5 พันคน และพลตำรวจภูธรอีก 100 คน

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจยี่ยมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ซึ่งได้มีการจัดฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้ โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต จำนวน 8 รุ่น รวม 220 คน เช่น การจักสาน การทำขนมไทย การประกอบอาหารไทย เป็นต้น โดยเปิดเผยว่าสพร.8 นครสวรรค์ มีผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดที่แจ้งความประสงค์ฝึกอาชีพเสริมหรืออิสระ จำนวน 5,090 คน และฝึกอาชีพช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) อีกจำนวน 432 คน รวมทั้งสิ้น 5,522 คน จากที่มีโอกาสเยี่ยมชมการฝึกอบรมในครั้งนี้ ทำให้ทราบว่ากลุ่มที่มาในวันนี้ถือเป็นตัวอย่างและผู้นำให้แก่ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ และมีความสนใจจะรับงานไปทำที่บ้าน โดยเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคณภาพชีวิตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นอกจากนี้ทางสพร. 8 นครสวรรค์ ยังได้ใช้แนวทางประชารัฐร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 จัดฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 ใน 4 สาขาอาชีพ ได้แก่ หลักสูตรช่างบำรุงรักษารถยนต์ หลักสูตรช่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ เพื่อเปิดมิติใหม่ในการสร้างเสริมทักษะอาชีพให้ตำรวจ ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเสริมในช่วงเวลาว่าง และปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์ในการดูแลช่วยเหลือประชาชน โดยบริการในการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รถยนต์ และรถจักรยายนต์ และยังเปิดฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร เช่น ภาษาอังกฤษ ในการรับแจ้งความจากชาวต่างชาติ หรือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทุกหลักสูตรใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ส่วนใหญ่ใช้เวลาวันช่วงเสาร์-อาทิตย์ในการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และสร้างสถานการณ์จำลองในการทำงานต่างๆ มีนักเรียนนายสิบตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมรวมจำนวน 100 คน