เลขาธิการ ส.ป.ก.ร่วมงาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 129 ปี

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมบัญชีกลาง ครบรอบ 129 ปี พร้อมด้วย นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน นางสาวธิตินันท์ วงษ์วาด นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ณ  อาคาร 3 กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ กรมบัญชีกลาง ได้จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 129 ปี และการรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2562  โดยกรมบัญชีกลาง มุ่งเน้นการควบคุม ดูแล การใช้จ่ายเงินแผ่นดินและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีวินัย มีความคุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้งานในภารกิจบรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด

………………………………….