ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร “พะเยาโมเดล” ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย ดร.กมล เรืองเดช นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร “พะเยาโมเดล” ครั้งที่ 1/2562 โดยมี พันตำรวจเอก รวมนคร ทับทิมธงไชย หัวหน้าคณะทำงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ดร.ธรรมนูญ พรหมเผ่า) ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

การประชุมครั้งนี้ มีเป้าประสงค์เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร และสนับสนุนแนวคิดการตลาดนำการผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยา โดย ผู้แทนภาคเอกชน รวมทั้งการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแนวทาง “พะเยาโมเดล” ให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด บรรลุงานตามภารกิจอย่างดีเยี่ยม

………………………………………..