เผย !! ผลสำรวจคนหางานพึงพอใจการให้บริการจัดหางานมากเกือบเต็มร้อย

กรมการจัดหางาน เผยผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจัดหางานในประเทศจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ในปีงบประมาณ 2562 พบพึงพอใจร้อยละ 98.66 ในด้านกระบวนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานมีภารกิจในด้านการให้บริการจัดหางานในประเทศ/ต่างประเทศ การแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว และคุ้มครองคนหางาน โดยมีนโยบายพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ เพื่อให้คนไทยมีงานทำในทุกพื้นที่ ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ให้มีความสะดวก รวดเร็วและทันสมัย ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา กรมการจัดหางานได้สำรวจความพึงพอใจของผู้สมัครงาน นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้ประกันตนที่มารับบริการจัดหางานในประเทศจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย จำนวน 18,667 ตัวอย่าง ปรากฎว่า มีความพึงพอใจในการให้บริการถึงร้อยละ 98.66 โดยพึงพอใจใน 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านกระบวนการให้บริการ 2. ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งในภาพรวมพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมากที่สุด ร้อยละ 99.02 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 98.75 และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 98.09

นางเธียรรัตน์ฯ กล่าวอีกว่า ผลสำรวจความพึงพอใจในครั้งนี้ กรมการจัดหางานจะนำมาปรับปรุง พัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนผู้มารับบริการให้ดียิ่งขึ้น และในปีงบประมาณ 2563 นี้ จะได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาและลดการใช้เอกสาร ทั้งนี้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้รับบริการต่อไป