กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เข้าร่วมการประชุม APEC Women and the Economy Forum 2019 (WEF 2019)(วันสุดท้าย)

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ Hotel Club La Sarena, La sarena สาธารณรัฐชิลี  นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  พร้อมด้วยคณะข้าราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เข้าร่วมการประชุม APEC Women and the Economy Forum 2019 (WEF 2019) เป็นการประชุมวันที่ห้า (วันสุดท้าย) ของการประชุมระดับผู้นำของประเทศเขตเศรษฐกิจเอเปค ประเด็นด้านสตรี (High-Level Policy Dialogue on Women and the Economy : HLPDWE)

มีการพบปะหารือกับผู้นำ 21 ประเทศเขตเศรษฐกิจเอเปค ประกอบด้วย ผู้นำระดับรัฐมนตรี จากเขตเศรษฐกิจชิลี ญี่ปุ่น ปาปัวนิวกีนี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไต้หวัน รวมถึงเอกอัครราชทูต และผู้บริหารกระทรวงโดย H.E. Isabel Pla รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ แห่งสาธารณรัฐชิลีเป็นประธานการประชุม มีการแถลงข่าวผลการประชุมตลอด 4 วันที่ผ่านมา มีข้อเสนอ อาทิ ให้โอกาสสตรีหลังคลอดบุตรกลับเข้าทำงานใหม่ ขจัดการเลือกปฎิบัติต่อสตรีในวัยทำงาน และส่งเสริมบทบาทผู้นำสตรี หลังจากนั้น มีผู้นำแต่ละประเทศ ได้กล่าวรายงานสถานการณ์และความท้าทายของประเทศในการส่งเสริมบทบาทสตรีในเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยผู้แทนประเทศไทย ได้กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได้ให้ความสำคัญประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศ (Gender Equality) ภายใต้รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย รวมถึงแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง และขับเคลื่อนตามเป้าหมายที่ 5 ของ SDGs อาทิ กำหนดมาตรการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน การเพิ่มวันลาคลอดบุตรของสตรี จาก 90 วัน เป็น 98 วัน และบุรุษสามารถลาเลี้ยงดูบุตรได้ 15 วัน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว มีการฝึกอบรมวิชาชีพหลากหลายทั้งในสถาบันและในชุมชน ให้แก่กลุ่มสตรีทุกช่วงวัย และสตรีที่ประสบปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนเป็นกลุ่มผู้ประกอบการสตรี SMEs. นอกจากนี้ ประเทศไทย โดยกระทรวง พม. ได้ร่วมกับเครือข่ายนักธุรกิจสตรีอาเซียน (AWEN) จัดการประชุม Women’s CEO Summit 2019 วันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 ณ ประเทศไทย พร้อมเชิญชวนสมาชิก APEC เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย.